Dokumentation

Grundig vurdering af vores arbejde.

Statusrapport hver 3. eller 6. måned

Fritidshuset og Familebehandling leverer statusrapport hver 3. eller 6. måned til visiterende kommune efter konkret aftale

Familiebehandling tilbyder undersøgelser og observation i familier hvor et eller flere børn er anbringelsestruede, med henblik på afklaring af forældres potentialer og kompetencer.

Der er i Danmark særligt fokus på, at alt for mange børn mistrives

Der er nationalt en voldsom stigning i antallet af underretninger over ganske få år. Der er samtidigt særligt fokus på, at en langt større del af danske børn skal opnå inklusion.

Fritidshuset og Familiebehandling bygger blandt andet på antagelsen om, at hovedparten af familier, der har anbringelsestruede børn, har et dybtliggende ønske om, at børnene bliver boende hjemme. Familierne kan i mange tilfælde honorere de samfundsmæssige krav med den rette specialpædagogiske støtte.