Inklusion

Begrebet inklusion er grundlæggende for de to tilbud Fritidshuset og Familiebehandling.

En del af et fællesskab

Begrebet Inklusion er grundlæggende for de to tilbud Fritidshuset og Familiebehandling, forstået på den måde, at børn og familier skal have muligheder for at føle sig som en del af et fællesskab, der ligger udenfor familien.

Det der kendetegner den inkluderende tanke og kultur i Fritidshuset og Familiebehandling er:

  • At alle børn har ret til at være forskellige/anderledes.
  • At barnets handlinger og følelser anerkendes.
  • At man hjælper hinanden.
  • At samarbejde med forældre er højt prioriteret.
  • At man ser hinandens ressourcer og ikke kun belastninger.
  • At der er høje forventninger til hinanden – ikke ligegyldighed.
  • At der skabes rammer for dannelse af relationer og venskaber.

Inklusion er et diskuteret begreb i forbindelse med folkeskolen, og daginstitutioner. I den sammenhæng betyder begrebet, at skolen og eksempelvis børnehaven skal skabe et rummeligt og inkluderende miljø, for at støtte børns trivsel.

Dette arbejder tilbuddene Fritidshuset og Familiebehandling målrettet med, ved at have fokus på børnenes skolegang, og samtidig have fokus på at fjerne de faktorer der kan forhindre inklusion. Der arbejdes desuden målrettet på at familier og børn undgår social isolation, og de negative følger der er forbundet med dette.

Der er i Danmark særligt fokus på, at alt for mange børn mistrives

Der er nationalt en voldsom stigning i antallet af underretninger over ganske få år. Der er samtidigt særligt fokus på, at en langt større del af danske børn skal opnå inklusion.

Fritidshuset og Familiebehandling bygger blandt andet på antagelsen om, at hovedparten af familier, der har anbringelsestruede børn, har et dybtliggende ønske om, at børnene bliver boende hjemme. Familierne kan i mange tilfælde honorere de samfundsmæssige krav med den rette specialpædagogiske støtte.